דוראה - אג"ח א'

דיונים על השקעות "סולידיות"

מנהל: David24

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 01 נובמבר 2009, 19:04

חברת הבת ליברטי(80% בבעלות דוראה) מוכרת נכס ב-60 מ' ש"ח:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=483578

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 29 נובמבר 2009, 19:47

דוראה דו"ח רבעון 3 ל-2009:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=491142

הנתונים הנקובים בדוח תזרים המזומנים הצפוי לתקופה שמיום 1 באוקטובר 2009 עד ליום 30 בספטמבר
2011 מבוססים על:
(א) ההכנסות הקיימות של החברה מדמי שכירות וניהול ומתקבולים שוטפים מהשקעות בחו"ל .
(ב) הנחה כי החברה תוכל לממש נכסים נוספים באירופה בתמורה לסך נטו של כ- 50 מליון ש"ח עד רבעון
. שני 2010 , ובסך 50 מליון ש"ח עד לרבעון שני 2011
(ג) הנחה כי חברת הבת תמכור אגרות חוב של החברה (המוחזקות על ידה) בהיקף של כ- 5.7 מליון ש"ח. יצוין
כי ברבעון הרביעי של 2009 ועד תאריך אישור הדוחות הכספיים מכרה החברה הבת אגרות חוב של החברה
בתמורה כוללת של כ- 800 אלפי ש"ח.
. (ד) הנחה כי החברה תקבל דיבידנד בסך כ- 12 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2010 ו- 2011
(ה) תנאי הפירעון הקיימים של אגרות החוב (סדרות א'-ד') של החברה.
(ו) תנאי ההלוואות הקיימים של החברה מתאגידים בנקאיים, והערכת החברה כי הלוואות מתאגידים בנקאיים
בסך כולל של כ- 123 מליון ש"ח אשר מועד פירעונן עד ספטמבר 2010 וכ- 8 מליון ש"ח אשר מועד פירעונן
בתקופה מאוקטובר 2010 עד ספטמבר 2011 תוארכנה , וזאת לאור ניסיון העבר ולאור מו"מ שמנהלת החברה
עם התאגידים הבנקאיים האמורים. כמו כן על ההנחה כי לא תתקבלנה הלוואות חדשות מבנקים. יצוין כי
הלוואות בסך של כ- 68 מליון ש"ח שמועד פירעונם חל בתקופת הדוח הוארכו.
(ז) על ההנחה כי לא יהיה שינוי מהותי בהיקף הוצאות ההנהלה וכלליות של החברה בשנים הקרובות.
להערכת הנהלת החברה יתרת המזומנים שבידי החברה בתוספת התקבולים הצפויים לחברה בתקופה שעד
ליום 30 בספטמבר 2011 , עולים על התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ד') ותאגידים
בנקאיים בתקופה הרלוונטית, והכול כמפורט בדוח התזרים וההנחות שפורטו לעיל.ג.נ:מכרתי את החצי השני באג"ח ברווח של 35%.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 03 פברואר 2010, 15:26

החברה מתכבדת להודיע כי היום ה- 3 בפברואר 2010 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה
של החברה בהסכם הלוואה עם פסגות קופות גמל בע"מ (עבור קופות שונות בניהולה) (להלן
ובהתאמה: "המלווה" ו"הסכם ההלוואה") על פיו תעמיד פסגות לחברה הלוואה בסך 55 מליון
ש"ח.
להלן פרטים עיקריים אודות ההסכם האמור:
(א) קרן ההלוואה והריבית - ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של
8% . קרן ההלוואה והריבית ישולמו בתשלומים בתוך שבע שנים.
(ב) בטוחות - החברה תשעבד לטובת המלווה בשעבוד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום,
507,020,521 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של אורתם סהר הנדסה בע"מ 1
(ג) פירעון מיידי - בהתקיים אחד מהמקרים, המפורטים להלן, בין היתר, תהא רשאית המלווה אך
לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי: ( 1) אם בצלאל
איגר יחדל להיות בעל השליטה בחברה; ( 2) אם אמיר נחום יחדל להיות בעל השליטה
באורתם; ( 3) אם רואי החשבון של החברה ו/או אורתם יכללו הערת "עסק חי" בדוחותיה של
החברה ו/או אורתם (לפי העניין);
(ד) השלמת העסקה –עם אישור דירקטוריון החברה להתקשרות מתקיימים כל התנאים להעמדת
ההלוואה. ההלוואה תועמד במהלך הימים הקרובים.
(ה) האופציות – החברה מעניקה, ללא תמורה, למלווה 122,201,000 אופציות, לא סחירות ובלתי
ניתנות להעברה, לרכוש מהחברה 122,201,000 מניות רגילות של אורתם (המהוות נכון למועד
זה 10% מהון המניות המונפק והנפרע של אורתם). מחיר המימוש של כל אופציה יהא בין 16.63-
19.4 אגורות (בהתאם למועד המימוש).http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=510394


נראה שהסיכון לאי תשלום ירד משמעותית.
נכנסתי חזרה לאג"ח ב'.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 07 פברואר 2010, 11:05

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 בפברואר 2010 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של
החברה בהסכם הלוואה עם קרן בראשית 1, על פיו תעמיד קרן בראשית לחברה הלוואה בסך 105
מליון ש"ח.
להלן פרטים עיקריים אודות ההסכם האמור:
(א) קרן ההלוואה והריבית - ההלוואה תהא צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור
של 7.5% , ותשולם בתשלומים בתוך שש שנים.
(ב) בטוחות - החברה תשעבד לטובת המלווים בשעבוד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום,
Limited 2,304,242 מניות רגילות של ליברטי פרופרטיס בע"מ 2 וכן 1,000 מניות רגילות של
Rishan Holdings 3 , המחזיקה 20% (בשרשור סופי) בשני נכסי נדל"ן מניבים בגרמניה.
(ג) פירעון מיידי - בהתקיים אחד המקרים המפורטים בהסכם ההלוואה, יהיו המלווים רשאים
אך לא חייבים, להעמיד לפירעון מיידי בכפוף למתן הודעה בכתב, את יתרת סכום ההלוואה,
כולה או חלקה. יצוין כי המקרים האמורים כוללים את האירועים המפורטים להלן: ( 1) שינוי
שליטה בחברה ו/או בליברטי ; ( 2) אם מי מבין החברה או ליברטי תחדל להיות חברה ציבורית
3) אם מניות ליברטי המשועבדות (בנטרול ) ;( (כמשמעות המונח בחוק החברות, התשנ"ט 1999-
מניות ליברטי הכפופות לאופציות כמפורט להלן) תחדלנה מלהוות לפחות 45.01% מההון
המשועבדות תחדלנה Rishan המונפק וזכויות ההצבעה בליברטי (בדילול מלא); ( 4) אם מניות
ומכל יתר אמצעי השליטה בה Rishan מלהוות, 100% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה של
(בדילול מלא); ( 5) אירועי הפרה נוספים המקובלים בהסכמי הלוואה;
. (ד) השלמת העסקה – מועד ההשלמה מתוכנן ליום 1 במרץ 2010
(ה) אופציות למניות ליברטי – במועד ההשלמה תעניק החברה, ללא תמורה, למלווים 377,468
אופציות, לא סחירות ובלתי ניתנות להעברה, לרכוש מהחברה 377,468 מניות רגילות של
ליברטי (המהוות נכון למועד זה כ 12.78%- מהון המניות המונפק והנפרע של ליברטי). מחיר
המימוש בגין כל אופציה הינו 51.86 ש"ח (לא צמוד) 4, כפוף להתאמות כמקובל. תקופות
המימוש של האופציות תהיינה 5 שנים (ביחס ל 251,646- אופציות) ו 6- שנים (ביחס ל 125,822-
אופציות) בהתאמה.
(ו) אופציות למניות החברה - במועד ההשלמה תקצה החברה, ללא תמורה, למלווים 1,500,000
אופציות לא סחירות ובלתי ניתנות להעברה, הניתנות למימוש ל- 1,500,000 מניות החברה
(המהוות כ- 4.7% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהנחה של
, מימוש האופציות האמורות בלבד) לפי מחיר מימוש בגין כל אופציה של 5.5 ש"ח (לא צמוד) 5
כפוף להתאמות כמקובל.
החברה תפרסם דוח מיידי נוסף ערוך בהתאם לתקנות ניירת ערך (הצעה פרטית של ניירות
ערך בחברה רשומה), התש"ס- 2000 בדבר ההצעה הפרטית האמורה בסעיף (ו) לעיל.


http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=510983

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 14 מרץ 2010, 03:13

שווה להיות דח"צ: הולצר גזר קופון של 700 א' ש' בדוראה
נאלץ להתפטר מתפקידו לאחר שתיווך בעסקה בה מכרה החברה מגרש בברקן

...http://www.globes.co.il/news/article.as ... 02&fid=585

לא מחזיק
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 05 דצמבר 2010, 04:22

החברה הוציאה דו"ח רבעון 3 לשנת 2010

הנהלת החברה סבורה ומאמינה כי על אף שבדוחות הכספיים מוצג הון עצמי שלילי הרי שבהתחשב במכלול פעילותה של החברה גם אלה שלא פורטו לעיל, ההון העצמי הכלכלי של החברה הינו גבוה מהמופיע בדוחות וברמה מספקת על מנת לתמוך בכל התחייבויותיה , בד בבד עם שמירת ויצירת ערך לבעלי מניותיה.


נכון ליום 30 בספטמבר, 2010 לחברה במאוחד גירעון בהון עצמי , כולל זכויות מיעוט, בסך של כ- 37,723 אלפי ש"ח, גירעון בהון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה בסך של כ- 78,327 אלפי ש"ח,והון חוזר שליל בסך של כ- 134,589 אלפי ש"ח


רו"ח כתבו:
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ג', לפיו, בין היתר, לחברה גרעון בהון החוזר ליום 30 בספטמבר 2010 בסך של כ- 135 מליון ש"ח, גרעון בהון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ- 78 מליון ש"ח
והחברה נדרשת לפרוע במהלך הרבעון השני בשנת 2011 סך של כ- 42 מיליון ש"ח לבעלי אגרות החוב. יכולת החברה לעמוד בפרעון התחייבויותיה בשנה הקרובה מותנית במימוש תוכניות החברה המפורטות בבאור האמור והכוללות, בין
היתר, מימוש נכסים, קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות והמשך העמדת אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים אולם מימוש התוכניות כמפורט לעיל אינו ודאי מאחר שאינו בשליטתה הבלעדית של החברה. יחד עם זאת הנהלת החברה
בדיעה כי ביכולתה לעמוד בתוכניות אלה


החברה פרסמה תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד עד ספטמבר 2012 (עמ' 11) שבונה בעיקר על חידוש הלוואות ומכירת נכסים.

אג"ח א' נסחרת בתשואה של 47% ונפרעת במלואה עד מאי 2012.

השוק, כך נראה, ממש לא מאמין שהחברה תוכל לעמוד בזה.

לא מחזיק אבל מתחיל לשקול להכנס בקטנה לאור התשואה הגבוהה והמח"מ הקצר (יותר מ60% מהכסף אמור לחזור עוד חצי שנה!).

דעתכם?
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי MAX » 05 דצמבר 2010, 07:44

קשה... קשה ...
אין להם מזומנים יותר מידי (כאלו לא ידעת את זה :) )

החברה תוכל לשלם אך ורק אם תצליח למכור נכסים ולקבל הלוואות מבנקים..
תשים לב בעמוד 10 , (ב) :

(ב) הנחה כי החברה תוכל לממש נכסים באירופה בתמורה לסך נטו של כ- 50 מליון ש"ח במהלך
שנת 2011 , ו- כ- 84 מליון ש"ח עד סוף רבעון שלישי 2012 . יצוין כי נכון למועד הדוחות לא
מתקיימים משאים ומתנים מתקדמים בנוגע לאיזה מהנכסים האמורים.


חברה בכלל לא התחילה לחפש קונים-משקיעים בנכסים באירופה.
אם ניקח בחשבון שכרגע באירופה יש "קצת" בעיות עם מזומנים ואני חושב יש לא מאת נכסים טובים שעומדים למכירה, אז יכול לקחת זמן למצוא קונה.
ב מאי 2011 חברה חייבת לשלם כבר למחזיקי אג"ח. זאת אומרת יש לחברה איזה 3-4 חודשים למצוא קונה וגם במחיר טוב, אם אפשר למצוא בכל קונה וגם מחיר טוב...

יש מצב שגם בנקים לא יעמדו לצידה של חברה אם חברה לא תצליח למכור נכסים..(לא יתנו הלוואות..) :no:
הם גם כן בונים על הנפקה בשנים הבאות:
בהנפקה מלפני כחודש לא ראיתי התלהבות בשוק- חברה הצליחה לגייס הרבה פחות ממה שתכננה:
מתוך 12,000 יחידות נמכרו אך ורק 1,667 יחידות :no: (n)
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=591192

ציירתי תמונה שחורה ותסריט גרוע {shock}

אשמח לקבל תגובות ותיקונים לדבריי.
MAX
משקיע בערך
 
הודעות: 170
הצטרף: 13 יוני 2010, 07:15
נתן: 15 תודות
קיבל: 7 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי meir-h » 05 דצמבר 2010, 08:24

אכן מצב דוראה לא מזהיר .אך יש לה שתי אחזקות של חברות נדלן ישראליות שניסחרות בבורסה .
78% בליברטי בעלת שווי שוק 134 מליון שקל
http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... &c_id=1117

שזה אומר כ100 מליון

42% בחברת אורתם בעלת שווי שוק 250 מליון
http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... &c_id=1424

שזה שוב כ100 מליון

לדעתי מימוש חלקי של אחת ההשקעות הללו יתן לחברה מרווח חיים לתשלום הקרוב

בעבר הרחוק החזקתי בדוראה ומימשתי בעזרת החבורה של מנדי ממגמות שגרמו לקפיצה בשערים.לאחרונה לאור הירידות הנאות התחלתי לרכוש מחדש.

ג.נ מחזיק גם בליברטי.אליה הגעתי דרך החיפוש על דוראה ;)
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 05 דצמבר 2010, 11:53

meir-h כתב:ג.נ מחזיק גם בליברטי.


באג"ח או במנייה?

כי האג"ח נותן תשואה נמוכה משהו, לא? hmmm
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: דוראה - אג"ח א'

הודעהעל ידי meir-h » 05 דצמבר 2010, 12:06

על ידי ההולך בדרכים » 05 דצמבר 2010, 11:53

meir-h כתב:
ג.נ מחזיק גם בליברטי.

באג"ח או במנייה?

כי האג"ח נותן תשואה נמוכה משהו, לא?

כמובן מדובר באג"ח של ליברטי שמחזיק מזמן ומרוצה.במניות מחזיק בעיקר דרך סל 25 ובודאי לא בחברות קטנות ודלות סחירות.
לדעתי חברה יציבה התשואה לאג"ח קצר סביר
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים

הקודםהבא

חזור אל אג"ח, מק"מ, פק"מ

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron