תשואה 10 אג"ח א' וב'

דיונים על השקעות "סולידיות"

מנהל: David24

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 26 נובמבר 2009, 13:31

א. החברה מתכבדת לדווח כי ביום 25 בנובמבר 2009 התקשרה בשלושה זכרונות דברים למכירת נכסים, כמפורט להלן:
1. זכרון דברים עם צד שאינו קשור לחברה או לבעלי שליטה בה ("הרוכש"), לפיו ירכוש הרוכש מהחברה את זכויותיה לרכישת נכס מקרקעין המצוי ברחוב העצמאות בבאר שבע ("הנכס"). הנכס הנו בנין בשטח של כ- 1,018 מ"ר אשר ביחס אליו התקשרה החברה בהסכם מחודש פברואר 2008, לפיו רכשה את הנכס מבנק לאומי לישראל בע"מ תמורת הסך של כ- 5,850 אלפי ₪, מתוכם שילמה החברה סך של כ- 3,600 אלפי ₪ ואילו מועד תשלום יתרת סכום התמורה, בסך של כ- 2,250 אלפי ₪, הנו בתוך 60 יום מהמועד בו תמסור החברה לבנק לאומי נכס ששכר בנק לאומי מהחברה ממבאר שבע. מועד תשלום יתרת התמורה יהיה במהלך חודש דצמבר 2009.
מחיר המכירה של הנכס על פי זכרון הדברים נקבע ל- 5,000 אלפי ₪, אשר ישולמו לחברה כדלקמן:
• סך של 2,250 אלפי ₪ ישולם על ידי הרוכש ישירות לבנק לאומי בהתאם להוראות ההסכם לפיו רכשה החברה את הנכס מהבנק;
• סך של 150 אלפי ₪ שולם לחברה כמקדמה במעמד חתימת זכרון הדברים ("המקדמה");
• יתרת סכום התמורה, בסך של 2,600 אלפי ₪ תשולם לחברה בדרך של העברת 3,513,514 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה (היינו, לפי מחיר של 0.74 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה). כל אגרות החוב האמורות תופקדנה בנאמנות ותועברנה לחברה במועד ההשלמה על עסקת המכר, בכפוף לכך שבין הצדדים ייחתם הסכם מפורט.
היה ועד ליום 31.12.09 לא ייחתם בין הצדדים הסכם מכר מפורט ביחס לנכס, יהא זכרון הדברים בטל ומבוטל והחברה תשיב לרוכש את סכום המקדמה.
2. זכרון דברים עם הרוכש האמור בסעיף 1 לעיל, לפיו ירכוש הרוכש מהחברה את זכויותיה בחניון בשטח של כ- 2,509 מ"ר ברחוב העצמאות בבאר שבע ("החניון"). החניון הנו חלק מנכס אשר נרכש על ידי החברה בחודש מרץ 2007. החניון צמוד לנכס מקרקעין אשר נמכר על ידי החברה, כפי שדווחה בדו"ח מיידי מיום 30.6.09, 2009 (מס' אסמכתא 2009-01-157077).
מחיר המכירה של החניון על פי זכרון הדברים נקבע ל- 4,000 אלפי ₪, אשר תשולם לחברה בדרך של העברת 5,405,405 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה (היינו, לפי מחיר של 0.74 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה). כל אגרות החוב האמורות תופקדנה בנאמנות ותועברנה לחברה במועד ההשלמה על עסקת המכר, בכפוף לכך שבין הצדדים ייחתם הסכם מפורט.
היה ועד ליום 31.1.2010 לא ייחתם בין הצדדים הסכם מכר מפורט ביחס לחניון, יהא זכרון הדברים בטל ומבוטל.
3. זכרון דברים עם גילאון השקעות (1979) בע"מ ("גילאון"), חברה ציבורית בשליטת ירון ייני, בעל ענין בחברה, לפיו תרכוש גילאון מהחברה את מרבית זכויות הבניה שנותרו בידי החברה לאחר מכירת נכס המקרקעין ברחוב העצמאות בבאר שבע האמור בסעיף 2 לעיל. זכויות הבניה מאפשרות הקמה של כ- 6,000 מ"ר לשימוש משרדי.
החברה התחייבה כי תפעל כמיטב יכולתה על מנת שבתוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר יתקבלו האישורים הנדרשים על מנת שתתאפשר בניה של דירות מגורים בשטח כולל של לפחות 6,000 מ"ר מכח זכויות הבניה הנמכרות ("שינוי הייעוד").
מחיר המכירה של זכויות הבניה על פי זכרון הדברים נקבע ל- 4,500 אלפי ₪, אשר ישולמו לחברה כדלקמן:
• סך של 550 אלפי ₪ שולם לחברה כמקדמה במעמד חתימת זכרון הדברים ("המקדמה");
• סך של 3,950 אלפי ₪ ישולם לחברה בדרך של העברת 5,337,838 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה (היינו, לפי מחיר של 0.74 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה). כל אגרות החוב האמורות תופקדנה בנאמנות ותועברנה לחברה במועד ההשלמה על עסקת המכר, בכפוף לכך שבין הצדדים ייחתם הסכם מפורט.
• היה ובתוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר יחול שינוי הייעוד כאמור לעיל, תשלם גילאון לחברה תשלום נוסף בסך של 500 אלפי ₪, אשר ישולם לחברה בדרך של העברת 675,675 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה (היינו, לפי מחיר של 0.74 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה). היה ולא יחול שינוי הייעוד עד למועד האמור, לא תשולם לחברה התמורה הנוספת האמורה, אולם לגילאון לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין אי התקיימות שינוי הייעוד.
היה ועד ליום 31.1.2010 לא ייחתם בין הצדדים הסכם מכר מפורט ביחס לזכויות הבניה האמורות, יהא זכרון הדברים בטל ומבוטל והחברה תשיב לגילאון את סכום המקדמה.
לכל המחירים הנ"ל יצטרף מע"מ כחוק.
כל אגרות החוב (סדרה א') של החברה אשר תירכשנה על ידי החברה, ככל שהעסקאות המתוארות לעיל תושלמנה, המסתכמות לסך של כ- 14,255 אלפי ₪ ע.נ. תימחקנה ותבוטלנה.

ב. בנוסף, מתכוונת החברה לרכוש כ- 42,019,100 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה של החברה, באופן שגם אגרות חוב אלו תימחקנה ותבוטלנה.


http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=490223

ג.נ: מחזיק באג"ח א'
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 08 ינואר 2010, 01:16

כמה חדשות מהחברה:

(y)
מחיקת 42M ע"נ:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... ompCd=1007

באסיפת בעלי האג"ח (א' וב') שנערכה אתמול לא התקבלו החלטות
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... ompCd=1007
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... ompCd=1007

(n)
הבהרות לגבי תחזית תזרים המזומנים לשנתיים הקרובות
בקשר עם תחזית החברה לגבי תקבולים ממכירת דירות, כפי שפורטה במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה לתקופת תשעת החודשים שנסתיימה ביום 30.9.2009, מבקשת החברה להבהיר כדלקמן:
1. הצפי לגבי התקבולים ממכירת דירות מתייחס למכירת דירות בפרויקט המגורים אוטו פאן ברומניה, על קרקע של חברה בת רומנית של החברה.
2. החברה צופה למכור את הדירות המוזכרות בתזרים המזומנים עד לסיום שלב השלד בפרויקט.
3. הפרויקט האמור קיבל היתר בניה אשר תקפו פג ביום 28.12.2009. ביום 3.12.2009 החברה הגישה בקשה להארכת תוקף היתר הבניה ושלמה את האגרה הנדרשת לשם כך. לתאריך דו"ח זה טרם התקבל אישור להארכת תוקף ההיתר, אולם החברה מעריכה כי ההארכה תתקבל בימים הקרובים. לתאריך דו"ח זה טרם הוחל בהקמת הפרויקט. החברה מצויה במו"מ עם קבלן וצופה להתחיל בביצוע הפרויקט במהלך חודש פברואר השנה.
4. המימון לבניה צפוי להינתן על ידי בנק אירופאי עמו מנהלת החברה מגעים.
5. בתזרים שפרסמה החברה נלקחו בחשבון עלויות ההקמה והריבית בתקופה בה תבוצענה המכירות.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... ompCd=1007


מחזיק באג"ח א'
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי David24 » 10 ינואר 2010, 22:30

ויצמן שירי: "לא אחזור על טעות לבייב; ניצלו הרגישות לשמו"
בעליה של חברת הנדל"ן תשואה 10 לא מתכוון לבקש ממחזיקי
האג"ח שלה הסדר חוב: "מי שקנה ממני אג"ח, יודע שאני
צריך לשלם לו"


http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000529478&fid=585


ג.נ:מחזיק באג"ח ב'.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 11 ינואר 2010, 00:06

money talks and BS walks...

יפה שהוא מזכיר את לבייב כי הנאום שלו באמת מזכיר לי קצת את זה של לבייב: "בוכרי תמיד מחזיר חובות..."

מחזיק בא'.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 09 פברואר 2010, 01:04

החברה מחקה עוד 42M ע"נ של אג"ח א' (ובמחיר של 89 אג' - לא הבנתי ממי הם קנו את זה ובכזה מחיר, כי זה לא קרה בבורסה), כך שכרגע יש במחזור:

אג"ח א' (קונצרני) : 48,600,000 , כשחברת הבת מחזיקה: 6,105,594
אג"ח ב' (ניתנות להמרה למניות): 51,785,800.62 , כשחברת הבת מחזיקה: 24,967,371

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=511715

ג.נ.: מחזיק בא' ושוקל לחזק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 24 מרץ 2010, 11:59

בהמשך לדיווחים המיידיים מיום 26.11.09 (אסמכתא מס' 2009-01-298059) ומיום 30.11.09 (אסמכתא מס' 2009-01-303786) אשר תכנם נכלל בדו"ח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 23.03.2010, התקשרה בהסכמים מחייבים למכירת נכסיה, כדלקמן:

...

יתרת סכום התמורה, בסך של 2,600 אלפי ₪ תשולם לחברה בדרך של העברת 3,716,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה (היינו, לפי מחיר של כ- 0.70 ₪ לכל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה).

...

מחיר המכירה של החניון נקבע ל- 4,000 אלפי ₪, אשר ישולם לחברה בדרך של העברת 5,405,405 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה (היינו, לפי מחיר של 0.74 ₪ לכל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה).

...http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=524276

(y)

מחזיק בא'
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 29 מרץ 2010, 14:56

החברה הוציאה דו"ח לשנת 2009.

עמ' 7 ואילך:

החברה מכרה את כל נכסיה בישראל (למעט זכויות בניה בנכס בבאר שבע).

לחברה קרקע להקמת בניני משרדים בבוקרשט, רומניה. עלות הרכישה היתה 2M אירו. יתרת ההלוואה לבנק: 0.2M אירו.

בנוסף, לחברה:

1. קרקע באוטופן, רומניה. מצפה להתחיל בנייה ב2010. הלוואה שהם קיבלו ב2007 בריבית יורולייבור+3%, חודשה לאחרונה בריבית יורולייבר+9.5%
2. קרקע בבוקרשט להקמת דירות יוקרה. אין תחילת בנייה מתוכננת. אותם תנאי הלוואה כמו הסעיף לעיל.
3. קרקע במיכאלשט, רומניה - סך כספים שהושקעו: 0.78M אירו. החברה דורשת את כספה חזרה מהשותף. שיהיה בהצלחה.

עמ' 16:
התחייבה החברה כי יתרות המזומנים של החברה יושקעו באפיקים סולידיים בלבד וכן כי יחס החוב להון העצמי
של החברה לא יעלה על 1:3 . נכון ליום 31.12.09 , החברה אינה עומדת בהתחייבות זו.


הדגשות לא במקור.

לתאריך הדו"ח מחזיקה החברה, באמצעות חברה בת, ב- 6,105,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ו- 15,190,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'


סך האג"ח במחזור, אה לה מאיה:
א': 48,600,000
ב': 51,785,797

כמעט כל גורמי הסיכון של החברה מוגדרים כבעלי השפעה גדולה (עמ' 20).

עמ' 35 במסמך (עמ' 3 בדו"ח הדירקטוריון) חושף את תחזית התזרים לשנתיים הקרובות.

ממה שאני רואה, רק אם הבנק יוותר על התשלום, יהיה בשאיפה מספיק כסף לשלם לבעלי האג"ח (או, הפוך, כמובן...)

בעמ' 52 מתחילים הדו"חות הכספיים בהערת "עסק חי".

החברה מחפשת איך לשלם את הפרעון החלקי במאי.

בקיצור, לא מפליא שהאג"ח נסחרת בתשואה של 100%, מח"מ של שנה אחת...

מחזיק בקטנה וממש ממש לא ממליץ...
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 01 אפריל 2010, 12:41

ויצמן שירי ב-2007: "יש לי ניסיון יותר מלבייב ופישמן - נייצר מיליונים"; השבוע - אזהרת "עסק חי"

...http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 01_1160190
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 אפריל 2010, 15:31

זוכרים את זה?

David24 כתב:
ויצמן שירי: "לא אחזור על טעות לבייב; ניצלו הרגישות לשמו"
בעליה של חברת הנדל"ן תשואה 10 לא מתכוון לבקש ממחזיקי
האג"ח שלה הסדר חוב: "מי שקנה ממני אג"ח, יודע שאני
צריך לשלם לו"
אז 4 חודשים מאוחר יותר, יש את זה:

חברת הנדל"ן שבשליטת מנכ"ל מפלגת העבודה מבקשת הסדר חוב עם הנושים
...


http://www.globes.co.il/news/article.as ... 62&fid=585

:|

מחזיק בא'
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: תשואה 10 אג"ח א' וב'

הודעהעל ידי שומר הלילה » 25 אפריל 2010, 16:45

אז מתי משנים את שם החברה ל"תשואה 4 + 2 במניות"?
סמל אישי של המשתמש
שומר הלילה
גורונישט
 
הודעות: 738
הצטרף: 19 נובמבר 2009, 11:25
נתן: 28 תודות
קיבל: 55 תודות

הקודםהבא

חזור אל אג"ח, מק"מ, פק"מ

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron